Dnes je , svátek má

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

Společnost Akineta solutions s.r.o., se sídlem Riegrova 1168/44, Brno 61200, IČ: 28307691 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru www.sportgo.cz dostupného na internetové adrese (URL) http://www.sportgo.cz (dále jen "Server"). Provozovatel na Serveru zobrazuje prezentace sportovních subjektů - zejména sportovišť, sportovních trenérů a klubů (dále také jen "Subjekty" nebo jednotlivě jen "Subjekt").

2. Popis služby sportgo.cz

2.1. Server Sportgo.cz je zaměřen na zobrazování prezentací Subjektů za účelem jejich představení a propagace, tj. nabízí uživatelům možnost hledání konkrétních Subjektů, hledání informací o sportovních akcích a událostech, které jsou organizovány Subjekty registrovanými na Serveru.

2.2. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování prezentací včetně jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit. Jednotlivé prezentace mohou být za účelem zobrazování zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele.

3. Registrace Subjektu do služby Sportgo.cz

3.1. Základní předpoklad registrace do služby Sportgo.cz:

  Subjekt musí skutečně existovat a poskytovat prezentované služby.

3.2. Povinné údaje uváděné Subjektem při registraci na internetové stránce pro přidání subjektu:

 • název Subjektu ve stanoveném tvaru a formě
 • typ Subjektu
 • popis Subjektu
 • kontaktní údaje – adresa, e-mail a telefon

Tyto údaje musí být pravdivé a musí korespondovat s údaji na internetových stránkách Subjektu, pokud je Subjekt provozuje.

3.3. Po dokončení registrace má Subjekt přístup do administrativního rozhraní, kde je oprávněn on-line editovat údaje, které vyplnil při registraci, tvořit a upravovat nové prezentace a informace o sportovních akcích a událostech.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace např. z důvodu porušení těchto Podmínek.

4. Další podmínky

4.1. V případě, že Subjekt provozuje více provozoven, může registrovat do služby Sportgo.cz jednotlivé provozovny samostatně v případě, že splňují všechny následující body:

 • mají rozdílné adresy provozovny

6. Finanční podmínky

6.1. Služba Sportgo.cz je v základním rozsahu provozovaná bezúplatně, Provozovatel si vyhrazuje právo službu či její část zpoplatnit, jakož i zpoplatnit nadstandardní služby na Serveru, a to na základě Objednávky či změny těchto Podmínek.

6.2. Provozovatel vystavuje faktury – daňové doklady v elektronické podobě, Subjekt uděluje používáním služby Sportgo.cz Provozovateli souhlas s vystavováním faktur - daňových dokladů v elektronické podobě v souladu s příslušným ustanovením z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Služby pro Subjekty

Subjekty mohou prezentovat své produkty formou služeb Free, Opti a Premium. Jednotlivé služby se liší v rozsáhlosti zobrazených informací, mírou přednostního pořadí a formou prezentace.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky
 • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
 • jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám škodu
 • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele

8.2. Subjekt není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Subjektem zadaných dat prostřednictvím Serveru.

8.3. Jakékoliv užití obsahu Serveru, popř. jeho částí, Subjektem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server Sportgo.cz určen, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na Serveru Sportgo.cz pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou také zakázány.

8.4. Subjekt souhlasí se zpracováním a využitím údajů jím Provozovateli poskytnutých v rámci Serveru, dále ke vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Subjekt bezplatně kdykoliv na adrese Provozovatele info@sportgo.cz odvolat. Provozovatel garantuje Subjektu i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Provozovatel si vyhrazuje na vyřízení elektronické komunikace dobu 5 pracovních dní.

8.6. Za porušení těchto podmínek či z důvodů v těchto podmínkách uvedených si Provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování prezentací Subjektu podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit registraci Subjektu, a to bez předchozího vyrozumění Subjektu.

8.7. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Subjektem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

8.8. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Smluvních podmínek s tím, že změnu vždy zveřejní na internetové adrese www.sportgo.cz/clanky/vseobecne-podminky a zároveň před účinností takové změny vyrozumí Subjekt o změně podmínek prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Subjektu uvedenou v administračním rozhraní. Jestliže Subjekt nesouhlasí se změnou Smluvních podmínek, oznámí Provozovateli své rozhodnutí o ukončení čerpání Služby. V případě, že Provozovateli nebude do 14 kalendářních dnů od oznámení změn doručeno oznámení Subjektu o rozhodnutí o ukončení čerpání Služby z důvodu nesouhlasu s novými Smluvními podmínkami, považuje Provozovatel tuto skutečnost za souhlas se změnami.

8.9. Tyto smluvní nabývají platnosti a účinnosti dnem 1 .1. 2012.

Časté dotazy